FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu FINDIKLI AKSU MUHTARI Musa Kazim Özçiçek / Lazuri.Com
 

-BASIN AÇIKLAMASI-
-Fındıklı Aksu Muhtarı Musa Kazım Özçiçek-

Lazuri.Com - KSKP

Karadeniz sahillerini boyunca tüm kıyıları yok ederek büyük bir çevre felaketine dönüşen Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize Fındıklı geçişine ilişkin dolgu imar planlarının iptali için Aksu Sahili’nin korunması uğruna hayatını feda eden Av. Cihan Eren’nin eşi ve çocukları ile birlikte Danıştay’da açtığımız dava nihayet dört yıl sonra sonuçlanmış ve dolgu imar planlarının “şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve mevzuata uyarlık bulunmadığı” gerekçesi iptaline karar verilmiş bulunmaktadır.

Hukuk geç de olsa verdiği karar ile, karşı çıkışımızın haklılığını, önerdiğimiz çözümlerin doğruluğunu bir kere daha göstermiştir. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporunda:

“Dosyanın ve mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporun birlikte incelenmesinden; Karadeniz sahil Yolunun yeni bir güzergah yaratmadığı,otoyol olmasa da erişim kontrollu bir Express yol için doğal kıyıyı koruyacak ve kıyı üzerindeki baskıları iç kesimlere kaydıracak yeni bir güzergahın belirlenmesinin gerektiği, Karadeniz Sahil yolunun kıyıdan geçirilmesi nedeniyle kırsal alan nüfusu düşerken kentsel nüfusun arttığı bunun sağlıksız bir nüfus dengesi oluşturacağı, bir kıyı yerleşiminin önündeki kıyının yok edilmesi ve kıyı ile yerleşme arasına transit yol yerleştirilmesinin şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, doğal kıyı estetiği bulunmadığı, sürekli geçişlerin kaza risklerinin çok yüksek olduğu, Karadeniz Sahil yolunun yapılması ve iyileştirilmesinde kamu yararı olduğunun açık olduğun,üçüncü kez yolun inşa edilmesine rağmen güzergahın değiştirilmediği, bu durumun tüm nimeti kıyı boyuna yaydığı, gerideki kırsal alana katkı sağlamadığı, bu davanın konusunu oluşturan sahil yolu projesinin ve uygulamasının güzergah açısından yenilik getirmediği, dahası doğal çevre ve kıyı üzerinde olumsuz etkiler ürettiği, bir yandan sosyal eşitsizlik körüklenirken, diğer yandan yolun kıyı tahkimatları ile yapılmasının doğanın tahribine neden olduğu, ayrıca Fındıklı’da kendi doğası ile bütünleşebilecek kıyı ve turizmin zarar göreceği, planların şehircilik ilkeleri planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun bulunmadığı” sonucuna varılmıştır.

Fındıklı özelinde ise;

“Planlanan yol ile, Fındıklı yerleşmesinin önündeki doğal kıyı formasyonun tümüyle yok olduğu, inceleme konusu olan Fındıklı’da kentin ve ilçenin tüm doğal kıyısının yok edildiği, kentin denizle olan ilişkisinin koparıldığı,.. Özellikle daha önce III.derece Doğal Sit alanı ilan edilen kıyı kesiminin bu uygulamadan daha çok etkilendiği ve Çağlayan Deresi ‘nin kıyı ile ilişki kurduğu Aksu Mahallesinin bu kesiminin tüm doğal niteliğini yitirdiğini, Karadeniz Sahil Yolu’nun Fındıklı geçişi için üç farklı projenin tartışıldığının anlaşıldığı, bunlardan ilkinin Karayolları 10.Bölge Müdürlüğünce 1.12.1998 günü onaylanan Fındıklı Karayolu Geçişi Projesi, ikincisinin ise şu anda inşa edilmiş bulunan ripaj projesine dayalı olan yol olduğu, davalı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın savunmasından anlaşıldığına göre bir başka alternatif daha tartışıldığı, dava dosyasında bu yolun projesi bulunmadığı, ancak tanımın mevcut olduğu, buna göre Fındıklı Şehir geçişinden itibaren mevcut yolun şehir içine terkedilerek mevcut yerleşime çok fazla dokunmayacak şekilde Fındıklı İlçesi’nin güney tarafından geçecek şekilde projelendirilen güzergahın mevcut yerleşmin tamamen dışından geçeceği, bilhare belirli noktalardan kavşak ve yan yol bağlantılarıyla birlikte ilçe ulaşımı ve bağlantısının sağlanabileceği, bilirkişi kurulunun kanısına göre, yutdışı örnekleri ile de karşılaştırıldığında en uygun projenin bu olduğunun anlaşıldığı, Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 14. Maddesinin uygun alternatif bulunmaması şartının bulunduğu, oysa alanda bizzat davalı idarenin bir başka alternatifi gündeme getirdiği ve bu alternatifin bu alternatifin Avrupa Birliği ülkelerinde bir ulaştırma politikası olarak kabul edildiği,... Bir kıyı yerleşmesinin önündeki kıyının yok edilmesinin ve kıyı ile yerleşme arasına transit yol yerleştirilmesinin tümüyle şehircilik ilkelerine aykırı olduğu” görüşlerine yer verilmiştir.

Bilirkişi raporunda belirtilen bu gerekçelere mahkeme de aynen katılarak:

“Bilirkişi raporunda belirtilen görüşler dikkate alındığında Karadeniz Sahil Yolu’nun Fındıklı Şehir Geçişi ilişkin kısmında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına kamu yararına ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” gerekçeleri ile Dolgu İmar Planları iptal edilmiştir.

Şimdi sıra mahkeme kararlarının gereğinin yerine getirilmesine ve daha önce verilmiş benzer yöndeki mahkeme kararlarına rağmen yok edilen Aksu sahillerini yok edenlerin hesap vermesine gelmiştir. Ayrıca mahkeme kararı sonrasında iptal olunan imar planı yok hükmüne geldiğine göre yol yapılmak için denize dokülen binlerce ton kaya ve taş artık denize yasadışı olarak dokülmüş durumdadır.

Öncelikle mahkeme kararının derhal uygulanmasını talep ediyoruz. Danıştay kararı ile mevzuata ve kamu yararına uygun bulunmayan yol hemen ulaşıma kapatılmalıdır. Artık yok hükmünde olan imar planlarını uygulamak suçtur. Karayolları idaresini ve Fındıklı Belediye Başkanlığını mahkeme kararının gereğini yerine getirmeye ve yasadışı hale gelen Aksu sahil geçişi bölümünü önce trafiğe kapatmaya sonra da dolgu alanının park ve bezeri bir sosyal hizmet alanına döndürmeye ve bu alana Aksu sahillerini korumak uğruna hayatını feda eden Av.Cihan Eren’nin adının verilmesini talep ediyoruz. Eğer mahkeme kararının gereklerini yerine getirilmez ise, sorumlular hakkında gerekli yasal girişimleri yapacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Fındıklı Aksu Muhtarı Musa Kazım Özçiçek

____________________

Kaynak: KSKP

Lazuri.Com - 12.11.2009..

HORON & TULUM
Horon ve Tulum Kursu

Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

KAZIM KOYUNCU (DVD)
Sarkilarla Geçtim Aranizdan - Kazim Için Bir Film

KARAKUTU

   

 
Copyright İ 2002-2018 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.