FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu LAZ VE MEGREL ATASÖZLERİ / Paluri Arzu Kal / Lazuri.Com
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.


Paluri Arzu Kal

LAZİ DO MEGRELİ NOZİTAPE
LAZ VE MEGREL ATASÖZLERİ

 

1.Xp. Naüo nena giçkin heüo üoçi re; mara nananena va giçkin-na çkar mutu va re!
1.Arş. Naüu nena gişkun hiüu üoçire; mara nananena va gişkun-na çkar mutu var ore
2.Xp. Ğormotis muk na-mekçu nenaten iôaramitare!
2.Arş. Ğormoti na-mekçu nenate isinapare!
3.Yul. Ğormotik na-mekçu nananena üoçik var gogandinapas!
3.Cul. Ğormoûik na-meçu nananena üoçis var gvandinen.
4.Xp. Nananena gondini-na, ti-ti gondineri giğun!
5.Xp. Nananena va goindinen!
6.Xp. Nena gurişi neüna ren!
6.Arş. Nena gurişi neüna on!
7.Xp. Néaş tude iri xolo Ğormotişi ren!
7.Arş. Méaşi tude iri xolo Ğormotişi on!
8.Xp. Guronis Ğormotik nuşvels!
8.Atn. Guronis Ğormoûik nuşvelams.
9.Xp. Var giçkin-na, nüitxi; oüitxu oncğoro va ren!
9.Arş. Var gişkun-na iöiûxi; oöiûxu oncğore var on!
10.Xp. İüitxi do giçkinas!
10.Arş. İöiûxi do gişkurûas!
11.Xp. Na-uçkink, ikoms; na-var uçkink, digurams!
11.Arş. Na-uşkun ikums; na-var uşkun digurams!
12. Xp. Çku pöarit, tkva iüitxomt; tkva nöarit do entepek iüitxan!
12. Arş. Şüun pöarit, tüva goliyonamt; tüva nöarit do hini goliyonan!
13. Xp. Gori do koâirom!
13. Arş. Gori do koâirare!
14. Xp. Onöaru giçkiûas do noşkeriten nöari!
14. Arş. Onöaru gişkurûas do noşüerite nöari!
15. Xp. Nana-skanis orom-na, xarüiş nanas mo ogor!
15. Arş. Nana-süani gauropen-na, xarüi nana mo ogoram!
16. Xp. Nosi şeni gza ar ren!
16. Arş. Nosişeni gza ar on!
17. Xp. Coxok üoçi var; üoçik coxo omskvanams!
17. Atn. Yoxok üoçi var, üoçik yoxo omsüvanams.
17. Arş. Yoxo üoçi var; üoçi yoxo omsüvanams!
18. Xp. Ar üoçis na ağoden mutxani, mteli üoçepes-ti ağoden!
19. Xp. Üoçi üoçi-şeni öami ren!
19. Arş. Üoçi üoçi-şeni öami on!
20. Xp. Üoçişi memşvelale xolo üoçi ren!
20. Arş. Üoçişi memşvelale xolo üoçi on!
21. Xp. Dido osinapu noşkeri ren!
21. Arş. Dido osinapu noşüeri on!
22. Xp. Öuûa osinapu okro ren!
22. Arş. Méika osinapu okro on!
23. Xp. Çkvaşi dulyas mo aüater!
24. Xp. Üianas nosi na-uğun üoçik, duyla-muşi xe-muşite vas!
25. Xp. Markvali-süani si geûaxi!
25. Arş. Makfali-süani si ceûaxi!
26. Xp. Xamik üoçi ilu, nenak vitoşi!
26. Arş. Xami üoçi ilu, nena vitoşi!
27. Xp. Üibiri nenaşi üila ren!
27. Arş. Üibri nenaşi nüola on!
28. Xp. arişen gamaoneri çxomis daçxurişen var aşkurinen!
28. Arş. warişe gamaoneri öxomi daçxurişe var aşkurinen!
29. Xp. Çxomi üudelişen var niöopen!
29. Arş. Çxomi üudelişe var niöopen!
30. Xp. Mençxome oncire-muşis va ğurun!
30. Arş. Mençxome oncire-muşi va ğurun!
31. Xp. Mençxomeşi oxorca: şira; para(geöareli) so âiras!
31. Arş. Mençxomeşi oxorza: şira; cenöareri so âiras
32. Xp. Loéa nenaten xoci-ti inövalen!
32. Atn. Loya nenate xoci-ti inövalen.
33. Xp. Loéa nena öami ren!
33. Arş. Loéa nena öami on!
34. Xp. Mûeri manebra(megabre) va iven!
34. Arş. Mûeri manebra(megabre) var iyen!
35. Xp. Mûeris mûeroba unon do manebras manebroba!
36. Xp. Markvalişen gamaxtimerik markvali skums!
36. Atn. Makvalişe gamalverik makvali msüums.
36. Arş. Makfalişa na-gamulun makfali skums!
37. Xp.Mgerişi mgeri iven; mtutişi mtuti!
37. Arş. Mcverişi mcveri iyen; mtutişi mtuti!
38. Xp. Ora-muşis ğura-ti üai ren!
38. Atn. Ora-muşis ğura-ti vorsi on.
38. Arş. Ora-muşi ğura-ti vrosi on!
39. Xp. Uça pucis-ti xçe mja uğun!
39. Atn. Uça pucis-ti kçe mjvalva uğun.
39. Arş. Uça puci-ti üçe mca uğun!
40. Xp. Oxorişi gza pucis-ti uçkin!
40. Arş. Oxorişi gza puci-ti uşkun!
41. Xp. Ôaûi üoçişi gyai coğorik-ti va imxorsya!
41. Arş. Ôeaûi üoçişi cari laöi-ti var imxos
42. Xp. Ar masariten ğoberi var ixvenen!
42. Atn. Ar môalute ğoberi var ixenen.
43. Xp. Ağani okosalek üai kosums!
43. Arş. Ağani okosale vrosi kosums!
44. Xp. Gzaten(gzaşen) na-uluns va dvaöüinden!
44. Arş. Gzaşe na-ulun var dvanöinen!
45. Xp. Didi çxvindi giğun-na-ti, üarta şuras mo aşur!
45. Arş. Didi çxindi giğun-na-ti, üarta şuras mo naşuram!
46. Xp. Üarta svas kimoloba var iven!
46. Arş. Üarta svas komoloba var iyen!
47. Xp. Ğuras bgara nomskums!
47. Arş. Ğura bgara nomskun!
48. Xp. Ğureli-şeni varna üai zoôonan do varna mutu var zoôonan!
48. Arş. Ğureri-şeni vana vrosi isinapaman do vana mutu var isinapaman!
49. Xp. Coğorik baba var içinoms!
49. Arş. Laöi baba var içinams!
50. Xp. Guruni do mskveri na-var içinoms üoçi muk ren guruni!
50. Arş. Guruni do mskveri na-var içinay üoçi guruni on
51. Xp. Üarta üoçi-üala arüaeli nenaten va iğarğalen!
52. Xp. Üoma na-yulun svas, daçxiri ren!
52. Arş. Üoma na-eyulun svas, daçxuri oren!
53. Xp. Mskibuk uare va mkumps!
53. Arş. Karmaûe uware va mkums!
54. Xp. Ubereli üoçi üitmiri(xezdimeri) iven!
54. Arş. Ubereli üoçi xezdimeri iyen!
55. Xp. Si dibadişi, mintxa doğuru!
55. Arş. Si dibadisi mitxa doğuru!
56. Xp. arişi üvanéa arişi gzas nûroxun! 
57. Xp. Zuğas na-işolen möimaşen var aşkurinen!
57. Arş. mzuğa na-iğvaren möimaşe var aşkurinen!
58. Xp. Öuûa var ûaşi didi var iven!
58. Arş. Méika var orûasi dido var iyen!
59. Xp. Ar pukirik pukrinora(pukiroba) var ikoms!
59. Arş. Ar purkite purkinora var iyen!
60. Xp. Çkvaşi bergiten ona var ixaçken!
60. Arş. Çkvaşi bergite ona var ixaşken!
61. Xp. Didilepeşi nosi umosi didi ren!
62. Xp. Orak miti var çumers!
62. Arş. Ora miti var möeşums!
63. Xp. Üarta üvinçi obğe muşişa mulun!
64. Xp. Onçviru va giçkinşi, aris mu gorum?
64. Arş. omçiru va gişkun-na wari mu gorum?
65. Xp. ariş momaleri wüarik nimers!
65. Arş. Wari na-moğams wari mendiğams!
66. Meg. Üitxiri oncğore va ren va içkinda va üitxe, oncğore tina ren!
66. Arş. Oöiûxu oncğore var on, va gişkun do var iöiûxam-na oncğoren.
66. Xp. oüitxu oncgore va ren! var giçkin do var kitxi-na oncğoren
67. Xp. Xe xes ibons, jurikti ôici!
67. Arş. Xe xe inbos, curiti ôici!
67. Meg. Xe xes bonis do jur xolo ôici!
68. Xp. Coğori şini do biga/üeûi dikaçi!
68. Arş. Laöi goişini do biga/üeûi diüaçi!
68. Meg. Coğori koşine do üeûi xes kideüini!
69. Xp. Coğori coğorisi xoréi var imxors!
69. Arş. Laöi laöişi xorwi var imxors!
69.Meg. Coğori coğorisi xoréis va öüumuns!
70. Xp. ôaûi mtini üai méudis ucgins!
71. Meg. Boriaş moğalirs boria mideğans!
71. Arş. İxi na-moğams ixi mendiğams!
72. Xp. Var iguraşakis, kalamani-ti var gaöen!
72. Arş. Var digurasi, çabla-ti var gaöen!
73. Ark. Oxorcasuzi üoçi oniyalonisuzi pucis numgvas
73. Arş. Oxorzasuzi üoçi ûangalasuzi puci numgvas
74. Arş. Para(cenöareri) dido na-uğun termoni-ti uüatams
75. Arş. Çambre na-mobun-ti kanéaray, onéore mobun-ti kanéaray
76.Arş. Meşonaşa moyşori
77.Arş. Lu azin do ğoberi var azin
78.Arş. oroperişi medi kodoskudu beçari
79.Arş. orûaşa vrosi orûi doğura doğurare
80.Arş. nosi şuüa varonçi megiûxa üaybana

81. Arş. Xarüişe na-mulun tani, himu-ti ulun yani yani
82. Arş. Xarüişi néxeni na-cexedun ordo culun
83. Atn. Guri mogalu-na guri cari şüomi
84. Atn. Guri mogalu-na aûamba ewi do mbuli dorgi

1. Kaç tane dil biliyorsun, o kadar insansın; ama anadilini bilmiyorsan hiçbir şey değilsin!
2. Allah'ın sana verdiği dil ile konuşacaksın!
3. Allah'ın sana verdiği anadili, İnsan kaybettirmesin!
4. Anadilini unuttuysan kendini de unutmuşsun demektir.
5. Anadil unutulmaz.
6. Dil yüreğin kapısıdır.
7. Gökyüzünün altında her şey Allah'ın elindedir!
8. Allah, cesura yardım eder!
9. Bilmiyorsan, sor; sormak ayıp değil!
10. Sor ki bilesin!
11. Bilen yapar; bilmeyen öğrenir!
12. Biz yazdık, siz okuyorsunuz; siz yazın, onlar okusun!
13. Ara, bulursun!
14. Yazmayı bil de, kömür ile yaz!
15. Anneni seviyorsan, başkalarının annesine küfür etme!
16. Akıl için yol birdir!
17. İsim, adamı değil, adam ismi güzelleştirir!
18. Bir insana olan şey, herkese olur!
19. İnsan, insan için ilaçtır!
20. İnsanın yardımcısı yine insandır!
21. Çok konuşmak kömürdür!
22. Az konuşmak altındır!
23. Başkasının işine karışma!
24. Dünyada aklı olan insan, işini kendi yapsın!
25. Yumurtanı sen kır!
26. Bıçak bir adamı öldürdü, dil bin!
27. Diş, dilin kilididir!
28. Sudan çıkmış balık, ateşten korkmaz!
29. Balık, kuyruktan tutulmaz!
30. Balıkçı yatağında ölmez!
31. Balıkçının eşi: dul; parayı nereden bulsun!
32. Tatlı dille öküz de sağılır!
33. Tatlı dil ilaçtır!
34. Düşman dost olmaz!
35. Düşmana düşmanlık gerekir, dosta dostluk!
36. Yumurtadan çıkan, yumurta yumurtlar!
37. Kurdun kurdu olur; ayının ayısı!
38. Zamanında ölüm de iyidir!
39. Siyah ineğin de beyaz sütü olur!
40. Evin yolunu inek de bilir!
41. Kötü insanın yemeğini köpek de yemez!
42. Bir kazıkla çeper yapılmaz!
43. Yeni süpürge iyi süpürür!
44. Yolla giden yorulmaz!
45. Büyük burnun varsa da, her kokuyu koklama!
46. Her yerde erkeklik olmaz!
47. Ölüme ağlama yakışır!
48. Ölen için ya iyi söylerler ya da bir şey söylemezler!
49. Köpek, baba tanımaz!
50. Eşeği ve geyiği tanımayan insanın kendisi eşektir!
51. Her insanla aynı şekilde konuşulamaz!
52. Duman olan yerde ateş vardır!
53. Değirmen, susuz öğütmez!
54. Çocuksuz insan cimri olur!
55. Sen doğduğunda, biri öldü!
56. Su testisi su yolunda kırılır!
57. Denizde ıslanan, yağmurdan korkmaz!
58. Az olmayınca, çok olmaz!
59. Tek çiçek, ilkbaharı yapmaz!
60. Başkasının çapasıyla tarla ekilmez!
61. Büyüklerin aklı daha büyüktür!
62. Zaman, kimseyi beklemez!
63. Her kuş yuvasına döner!
64. Yüzmeyi bilmiyorsan, suda ne arıyorsun?
65. Suyun getirdiğini su götürür!
66. Bilmiyorsan sor, sormak ayıp değildir!
67. El eli yıkar her ikisi de yüzü!
68. İti an ve eline bir sopa/değnek al!
69. Köpek köpeğin etini yemez!
70. Kötü bir gerçek iyi bir yalan(a)dan iyidir(yeğdir)!
71. Rüzgârın getirdiğini rüzgâr götürür!
72. Öğrenmeden çarık da dikemezsin!
73. Kadınsız erkek, çıngırağı olmayan inek gibidir
74. Parası çok olan termona (içinde birçok malzemenin bulunduğu bir laz yemeği) da katar.
75. Taş dibek taşıyan da zorlanır, elek taşıyan da zorlanır
76. Umut etmektense etmemek daha iyidir.
77. Lahanayı görüyor da çiti görmüyor
78. Bir sevda uğruna bekar kaldı
79. Yaşarken iyi yaşa ölüp gideceksin
80. Akıl salatalık değil ki kırıp da vereyim
81. Elden gelen ayran o da gider yan yan(haydan gelen huya gider)
82. Elin atına binen tez iner
83. Darıldıysan ekmeğin içini ye (darılan biriyle dalga geçmek amacıyla söylenir)
84. Darıldıysan şeftaliyi söküp kiraz dik (darılan biriyle dalga geçmek amacıyla söylenir)

____________

Kaynakça: R.Şerozia ve O.Memişişi(Megruli da Lazuri Andazebi), Mecit Çakırusta(Lazuri Meyoçamepe Do Oxvamepe), Arzu Kal, Hasan Uzunhasanoğolu(Megrel-Laz Atasözleri,Mjora-Lazepeşi Nena , Sayı 1, kış 2000) - A.I.Aksamaz: (Dil-Tarih-Kültür–Gelenekleriyle LAZLAR)

  Paluri Arzu Kal

    Mutfaklardan Taşan Öyküler
    Opordace Teona...
    Erdal Bayrakoglu (Söylesi)
    Gzamsinepe Süala Lazona
    Elestiri mi Haset mi?
    Yemek Kültürü Yaşayan Bir Kültürün Ölmesi Mümkün Değildir...
    Karadeniz'e Kavuşmak Eve Kavuşmaktı
    "Kanser" Kader Değil...
    Genç Yetenekler Umut Veriyor(Röp: Oktay Üst)
    Nananena Ndğa
    Kolhis Tasarımları!
    İsim hakkında yapılması gerekenler ve dilekçe örneği
    Mahkeme Kararıyla Lazca İsim
    Ve sonunda HAYDE...
    Lazuri yoxope – Lazca isimler(derleme)
    Angepe, Mutfak Eşyaları
    Nozitape-Atasözleri(derleme)
    Eski eşyalar
    Lazonada bir bayram
    Hey Gidi Karadeniz..

HORON & TULUM
Horon ve Tulum Kursu

Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

KAZIM KOYUNCU (DVD)
Sarkilarla Geçtim Aranizdan - Kazim Için Bir Film

KARAKUTU

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.