FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Gzamşinepe Ş<font size="3" face="Lazuri ATHLETIC">ü</font>ala Lazona / Paluri Arzu Kal / Lazuri.Com
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

Gzamşinepe Şüala Lazona


Paluri Arzu Kal

Üaûa mbulora sum ndğa tina orûuüo Lazonaşa bulurt. Dinaşi leûaşi ûuéanoba, him raüanepeşi ôulera, him möima... Dina-ti üinöepeşüala memisinapay. Him mskva tomapemuşi steri leûamuşi xe busum. Aşkva xvala sapulemuşi çxiyoneri mabgarinen. Hey bidasi miti var orûuüo bgorum. Xvala Dina do ma. Ora kodogutuüo...

Hamwo-ti iri wana steri, mbulora, alimse şüimi Metini do nusa Misi şüala bidit. Memedali a-cur ndğa ogi idu dorûu. Misi Lazona dido xazi aen. Lazuri-ti diguray. Oxorişüunişa moxûasi foûa kowiüoray do üuzinaşi cindo ozaşete lu zuy. Nanaşüimi-ti dido xazi aen.

Na-bidit ndğa, Memedali do Misişüala, Ôanöolişa mebaonit. Ntxironaşi doloxe na-orûu sapule üfalepete doüodey. Him ntxirona do mwu ipti maâirusi “Dina na-goru sûeri” ptkvi dorûu. Raüanepe, ntxirona, üinöepe... Uüaçxe a mutxa maxenenan dvawoney do mu ey! Miti Dinaşüuni var oxowonuyi ma do dido guri momalu. Mancurani ndğa, xolo-ti Batumişa bidit. Masumani ndğa-ti Ayderişa eşkafûit. Sum ndğa muöo golilu var oxobowoni. Olva naüu-ti mskva-na goiktu hiüu zori.

Cur tuta golilasi Ôoli vabinûrer. Lazona miyoxay, komişüun. Ora komoxtu, mariaşinaşi vito ovro, xolo alimseşüimi Metini şüala bulurt. Metini mbulora hey mebaşkvi do xvala gobikti dorûu. Uüaçxe nana do babamuşi idey do bere bgarineri komooney. Himu-ti xolo şüimişüala ulun. Lazona dido xazi aen. İrote hey kodogutuüo goruy. Ma-ti himu şuüu borûi, iri wana sum tuta Lazona dobguturûi. Himora hey na-onan berepe Lazuri isinapamûey do ma-ti Lazuri ûrağudape dobiguramûi. Huy Lazona na-on berepe-ti vrosi Lazuri var uşüunan. Metini-ti diguruüo bgorum mara berepe var uşkurûaşa muöo, mişe digurasen. Nanaşüimi doguruüo, himu-ti var doguruna mi dogurasen? Cuma şüimi Lazuri uşüun mara var asinapen. Alimse şüimi çkva var diguru, diguraseni-ti var mişüun. Nenaşüuni ğurasen-i?

Ôoli ûuéate biçverûiüo, Lazona do oxori walendo na-celulun ğali biduşunamûi. Ğali wari muöo ini orûu do şüun bere borûitşa hey bimçirûit. Ôoûe ini va maarûey. Huy Metini-ti limcişa wari doloxen. Şüun-ti babamuşi şüala him ğali bimçirûit do huy him ndğalepe Metini businapam. Dido xazi aen.

Muöo bidi do var, foûa üowobiüori do zenişa cefûi. Üombo balucağepe, möita balucağepe, patlicani, lobca, ôiôeri, şuüa doôwili. Özge-ti moxûasen ma do bureği (paponi), balucaği ûağaneri, patlicani do ôrinâi oüobğeri, kapçoni cari şeni him domöeşi. Özge na-moxtu ndğa Lazuri oşüomalepe dopxaziri. Lazonaşi mca do puciyağite, üuzinate överi yoülağepete na-pxaziri bureği aşkva mutu var nungvay. Uça ôiôeroni üorüoûişi tencere Özge xaüaru. “Öanda gimöimasen” ma do mebaûi. Uüaçxe Üoüonoxoreşa eşkafûit. Mcveşi oxori do serende bowiri. Bere borûişa him serendeşi cin bibirûit. Him oxori dido seri dobguti dorûu. Huy miti var dogutun.

Öumanişi ordo kebiselit. Lazona dido var inciren. Ğalişi nenate goüuéxu steri mskva mutu varon. İri öumanişi minci va-na-ti muxlama ôûağanumûi. Özge-ti şuüa mewilamûu. Cari şuüule Özgeşüala gza kocebgutit.

Dinaşa bidit ogi. Hiüu dido zori moton. Gurişüuni hiüu na-iöven. Ham övina ôoûe var içodasen komişüunan. Özge ali kodolomabu do bibgarit xolo.

Sarpi üale mebaonit.Özge himinepe ipti azirerûu. Sinorişe gzalineri meyofûit meleni Sarpişa. Araba kocepxedit do Batumi üale gza kocebgutit. Özgeşüala, resimimuşi na-mebuncğoni dorûu, “Aöaruli xaöaôuri” opşüomit. Özge na-açodinaserûu va mişüurûu. Himu-ti şüuni steri dido xazi au. Dido üai ûaronirûu. Wari boûriüape xeşüuni, gzalineri kogofûit Batumi. Dina, Memedali, Misi, Gyuli, Dutxuri dido gobişinit. Batumi do Tbilisi resimepe na-noxen kfalepe biyindrit manebrapeşüuni şeni.

Okro posûi doüaçeri Medeaşi heykeli dido mskvarûu. Okro posûişi ôaramiti haşon:

“Yasoni” Yonanetişe (Yunanistan) “Argo” yoxoni ar üaravite gza kocegutun do Lazepeşi dobadona na-on Üolxetişa mulun. Üolxetişi mapa na-on “Aietes” okro posûi aüvanden. Mapa “Mekçare mara hani doana” -ya do “Ôicişe daçxuri na-gammalen xocepete ar ona ntxorare, ajdiari wamare do üibrepemuşi him ona xaşüare” tüu. Ajdiarişi üibrepeşe ceçanerepe gamaxûasen do Yasoni-ti hini ocginasen. Mapa, Yasoni hani ôoûe var axenasen do ğurasen uşüun. Mapaşi bozo “Medea” Yasoni ipti na-ziru ora guri daçxuri adu do himuşeni Yasoni nuşvelu. Medea ar mangi orûu do Yasoni nuşvelusi mapa na-mutku dorûu dou. Mapa, bozomuşi na-nuşvelu üoxowonu do posûi var meçu. Medea ûrağudapete ajdiari dvonciru do Yasoni ar kamangi komeçu. Yasoni-ti Medeaşi meşvalute ajdiari dowamu do posûi keöopu. Medea-ti Yasoni kekvaonu do Yunanistanişa imûey. İmûerûaşa Medeaşi cuma-ti hinişüalarûu. Babamuşi momeöişay ya do Medea cumamuşi dokvatu do zuğa kodoloûoçu. Mapa beremuşi üorobumûaşa Medea do Yasoni-ti imûey. Medeaşi ôeaûobape haüute var içodu. Didope doğurinu do soşa idu ôeaûoba-ti mendiyonu. Mangi na-orûu şeni huy so on? Ğurerini? Miti var uşkun...

Dolumcusi gobiktit. Him seri dido möimu do öumanişi xolo üai ûaroni diyu. Handğa-ti Ûamûra üale bidaten. İpti Ayasofyaşa. Oxvameşi doloxendo üodape na-noxen mteli resimepe xaüareri'n. Üoçepeşi ôici goxaüareri. Dido guri momaley.

Hikole Sumela üale mebaonit. Möima memöişey. Toöi steri möimate eşkebulurt. Ar méika gza kodoskudu dorûu. Him ora leûa meyixu do gzaşa cextu. Maşüuriney do hekole gobiktit. Dido mamşkoriney dorûu. Mapavrişa, lobca oşüomu şena, olva şeni gza mutu vapşüomit. Dolumcurûu do acite bğururûit. Lobca dido mskvarûu. Özge-ti xazi au. Ukaçxe Ğere dayişüimişi oxori elebaktit. Yengeşüimi ûumbu xazirumûu. Bere borûitşa nandidişüuni irote ûumbu boxenapamûit. şüun-ti mebuşverûit. Ûumbu şüimi şeni berobaşüimişi şura'n. Dayişüimi xolo eveluri gonoşinape osinapu kocoöu. Dido bâiéit.

İüinaçxa Özge goyiktaserûu. Öumanişi ordo ebiselit do cari opşüomit şuüule Ayderişa eşkafûit. Ôişiwana möimarûu. Huy mcorate prandun. Ar mskva muxlama do puciyağite ûağaneri üarmaxa opşüomit. Ar Lazi oxorza Ayşe yoxoni, - carepemuşi dido mskvarûu - pucimuşi onövalu ora mulun, ukaçxe omcvu şeni xolo xvala mendulun. Ar-ti topri uğurûey, hişo nostoni aşkva va mepéadit dorûu.

Ora komoxtu. Özge igzalu şüun-ti çoyişa eşkafûit. Wanaşe xolo mbulora şeni oüobisinapit.

İrote Lazonaşa molva naüu-ti mskva-na goiktu-ti hiüu zori'n. Huyşa ndğalepe üoreéxu cebiöit.

Gurişüimi ar ndğa var goiktaşa olva şeni üinöi steri patxalay...

(Fotoğraflar: Paluri Arzu Kal)

Lazuri.com / 14.10.2007

  Paluri Arzu Kal

    Mutfaklardan Taşan Öyküler
    Opordace Teona...
    Erdal Bayrakoglu (Söylesi)
    Gzamsinepe Süala Lazona
    Elestiri mi Haset mi?
    Yemek Kültürü Yaşayan Bir Kültürün Ölmesi Mümkün Değildir...
    Karadeniz'e Kavuşmak Eve Kavuşmaktı
    "Kanser" Kader Değil...
    Genç Yetenekler Umut Veriyor(Röp: Oktay Üst)
    Nananena Ndğa
    Kolhis Tasarımları!
    İsim hakkında yapılması gerekenler ve dilekçe örneği
    Mahkeme Kararıyla Lazca İsim
    Ve sonunda HAYDE...
    Lazuri yoxope – Lazca isimler(derleme)
    Angepe, Mutfak Eşyaları
    Nozitape-Atasözleri(derleme)
    Eski eşyalar
    Lazonada bir bayram
    Hey Gidi Karadeniz..

HORON & TULUM
Horon ve Tulum Kursu

Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

KAZIM KOYUNCU (DVD)
Sarkilarla Geçtim Aranizdan - Kazim Için Bir Film

KARAKUTU

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.