FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu içindekiler / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

 

Lazuri Grameri / Lazca Gramer

İçindekiler

1.

Alfabe ve fonemler »»

 
1.1.
Alfabe
1.2. Kullanılan alfabe sırası
  1.3. Bazı fonemlerin özellikleri
2. İsim »»
2.1. Sayı
  2.2. Durum
3. Zamir »»
3.1. Soru zamiri
3.2. İşaret zamiri
3.3. Belgisiz zamir
3.4. Şahıs zamirleri
3.5. Dönüşlü zamir
  3.6. “Birbirini” anlamına gelen zamir
4. Sıfat »»
4.1. Soru sıfatı
4.2. İşaret sıfatı
4.3. Belgisiz sıfat
4.4. Şahıs sıfatı
4.5. Sayı sıfatı
  4.6. Diğer sıfatlar
5. Zarf »»
5.1. Soru zarfı
5.2. İşaret zarfı
5.3. Belgisiz zarf
  5.4. Diğer zarflar
6. Ön-edat »»
6.1. “Ôi,  Ôri” :...den önce
  6.2. “Muöo” : Sanki
7. Son-edat »»
  7.1. Yalın durumdaki isim ve genitif durumdaki şahıs zamiri arkasına gelenler
 
7.2. Oğine(2)
7.3. Şüule ~ üule, şüala ~ üala
7.4. Made
7.5. Meûa ~ meûi
8. Bağlaç »»
8.1. do
8.2. -ti
9. Ünlem »»
9.1. Ho ~ Ko
9.2. Moro ! Moro mu!
9.3. E-na! E-nna! Ye na! He na!
9.4. Enanaaa!, Enanas ya!, İnananaaa!
9.5. E-ça!, Eeeça!
9.6. Oxxx!, Ooo xoxoxoxox!, Ox!
9.7. Vuu!, Vu vu vu vu!; Vuuu vu!
9.8. ’E!
9.9. Ey!
9.10. Yih!, Yii!
9.11. Voi!, Oyi!, Yoyi!
9.12. Oooi!
9.13. Oiii!
9.14. Moûi öurûila!
9.15. Oho ho ho hoy!
9.16. He yamo!
9.17. İii hu hu hu huuuu!
10. Hayvana emir verme ünlemi »»
10.1. Tavuk
10.2. Köpek
10.3. Kedi
10.4. Küçükbaş hayvanlar için
10.5. İnek
10.6. Öküz
10.7. Dana
11. Fiil: Sınıflandırma »»
11.1. Hareket fiilleri
11.2. Hal değişme fiilleri
11.3. Hal fiilleri
11.4. Varlık-Kopula fiili
11.5. Başkalaşma fiillleri
12. Hareket fiili: Bildirme kipi-emperfekt »»
12.1. Sade emperfekt
12.2. Emperfekt geçmiş zaman
12.3. Emperfekt “doren”li geçmiş zaman
13. Hareket fiili : Bildirme kipi-perfekt »»
13.1. Sade perfekt
13.2. “Dorûun”lu perfek
13.3. “Ereûi”li perfekt
13.4. “Doren”li perfekt
13.5. “Ere”li perfekt
14. Hareket fiili: İstek kipi »»
14.1. İstek kipi-kısa biçimi
14.2. İstek kipi-uzun biçim
14.3. İstek kipi-gelecek zaman
14.4. İstek kipi-geçmiş zaman
15. Hareket fiili: Emir kipi »»
16. Hareket fiili: Yasak kipi »»
16.1. Mot ~ mo ~ moy + Bildirme kipi Sade Emperfekt biçimi
16.2. Mot ~ moto ~ mondo + İstek kipi kısa biçim
16.3. Moto + Gelecek zaman
16.4. Moto + İstek kipi geçmiş zaman
17. “-Na” Soneki(1): Koşullu biçim »»
17.1. İstek kipi koşullu
17.2. Bildirme kipi koşullu
18. “-Na” soneki(2) : Belgisiz kelimeler »»
18.1. Belgisiz zamir
18.2. Belgisiz sıfat
18.3. Belgisiz zarf
19. Hareket fiili: Dilek kipi »»
19.1. Yapım ve Çekim
19.2. Cümlebaşı edatı ile
20. Hareket fiili: Yeterlik kipi emperfekt »»
20.1. Yeterlik kipi Sade emperfekt
21. Yeterlik kipi perfekt »»
21.1. Yeterlik kipi sade perfekt
21.2. Yeterli kipi “Dorûun”lu perfekt
21.3. Yeterlik kipi “Doren”li perfekt
22. Hareket fiili: Yeterlik-istek kipi »»
22.1. Yeterlik-İstek kipi sade biçim
22.2. Yeterlik-İstek kipi gelecek Zaman
22.3. Yeterlik-İstek kipi Geçmiş Zaman
23. “-Na” soneki(3):Yeterlik kipi-koşullu biçim »»
24. Yeterlik-dilek kipi »»
24.1. Atina
24.2. Çamlıhemşin, Ardeşen
24.3. Viwe
25. Hareket fiili: Tecrübe kipi »»
25.1. Tecrübe kipi-sade biçim
25.2. Tecrübe kipi diğer biçimler
26. Hareket fiili: Tümleç göstergesi »»
26.1. Biçim
26.2. Kullanım
27. Hareket fiili: Ettirgen »»
27.1. “-in-”li ettirgen
27.2. “-ap-”lı ettirgen
27.3. “-inap-”lı ettirgen
28. Hareket fiili: Şahıssız fiil »»
28.1. Emperfekt
28.2. Perfekt
28.3. İstek kipi
29. Hal değişme fiili »»
29.1. Mowondun
29.2. Goöondrun ~ Goöüondun
29.3. Aüomanden ~ G(v)anöelen
29.4. Gvaşinen
29.5. Amşüorinen ~ Amşüirinen
29.6. Ambinen ~ Auminen
29.7. Dvanöinen ~ D(v)aöüinden
29.8. Açinden ~ Açkinden
29.9. Gvaren
30. Hal Fiili »»
30.1. Duruş fiili
30.2. Nças ~ Çans
30.3. Şun ~ Şuns
30.4. Uüpren ~ Uüproms ~ Uüprems
30.5. Sahiplik fiili
30.6. Âun ~ âin
30.7. Adlanma fiili
30.8. üun ~ Uçkin
30.9. Unon
30.10. Duygu fiili
31. Kopula fiili »»
31.1. Varlık-Kopula fiili
31.2. Ğirs
32. Başkalaşma fiili »»
32.1. “Biri bir şey oluyor”
32.2. “-a-” kök önekli başkalaşma fiili
33. Kök öneki »»
33.1. Yansız kök öneki
33.2. “i-(2)”
33.3. “i-/u-”
33.4. “a-”
33.5. “o-”
34. Mamtinoba »»
34.1. Mamtinoba “o-”
34.2. Mamtinoba “do-”
34.3. Mamtinoba “menda-”
34.4. Mamtinoba “ko-”
35. Fiilimsi: Partisip »»
35.1. Sıfat olarak kullanım
35.2. Zarf olarak kullanım
35.3. Partisipli çekim
36. Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf »»
37. Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat »»
38. Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat »»
38.1. Yapım
38.2. Kullanım
39. Fiilimsi: Fiil-isim »»
39.1. Yapım
39.2. Kullanım
40. “Na-” öneki »»
40.1. “Na-”lı cümlemsi
40.2. “Na-...–şi” cümlemsi
40.3. “Ôoûe na-var”
41. Söz aktarma edatı »»
41.1. “ma”
41.2. “şo”
41.3. “ya”
42. Liste: Çok köklü fiil »»
42.1. İmxors ~ imxoy ~ ipxors ~ öüomups
42.2. Ulun
42.3. Mulun
42.4. İkums ~ ikoms ~ ikips
43. Yöresel fiil çekim farkı »»
44. Yöresel Kelime Farkı »»
45. Liste: Fiil başları - 1 »»
45.1. Ama-
45.2. Ce- gyu. Ge- yul
45.3. Cela- gyu. Gela- yul. Gila- çxa
45.4. Öeüo- atn. Ceüo- arş. fur. Eüo-(1) fur. arş
45.5. Öşüa- gyu. Ceşüa arş., geşa- yul
45.6. Do-(1)
45.7. Do-(2)
45.8. Dolo-
45.9. E- gyu. viw. ark. Ye- xop., çxa
45.10. Eüo-(1)
45.11. Eüo-(2)
45.12. Eüo-(3)
45.13. Ela-(1) İla-(1) çxa
45.14. Ela-(2) viw.. ark. İla-(2) çxa
45.15. üa-(1) gyu. Eşa-(1) yul. İşa-(1) çxa
45.16. üa-(2) gyu. Eşa-(2) yul. İşa-(2) çxa
45.17. Exo-
45.18. Eyo- atn. Eo- arş
45.19. Ewo-
45.20. Gama-
45.21. Ge- yul. Ce- gyu
45.22. Gela- yul. Cela- gyu. Gila- çxa
45.23. Geşa- yul. Öüa- atn. Ceşüa- arş
45.24. Go-(1)
45.25. Go-(2)
45.26. Gola-(1)
45.27. Gola-(2)
45.28. Goşa- yul. Üüa- gyu
45.29. Goyo- atn., goo- arş
45.30. Gowo-(1) yul. Arş. Üowo-(1) atn
45. Liste: Fiil başları - 2 »»
45.31. Gowo-(2) yul. Üowo-(2) gyu
45.32. Üoüo- gyu. Oüo-(1) yul
45.33. Üüa- gyu. Goşa-
45.34. Üo´o- gyu. Gowo-
45.35. Me-(1)
45.36. Me-(2)
45.37. Meüa- yul
45.38. Mela-
45.39. Menda- ~ Minda-
45.40. Meşüa- gyu. Meşa- yul. Mişa- çxa
45.41. Meya- yul
45.42. Meyo- (1) atn. Meo- (1) arş
45.43. Meyo-(2) atn. Meo-(2) arş
45.44. Mo-
45.45. Moüo-(1)
45.46. Moü-(2) yul
45.47. Mola-(1)
45.48. Mola-(2)
45.49. Moşüa- gyu. Moşa- yul
45.50. Moyo-(1) atn. Moo-(1) arş
45.51. Moyo-(2) atn. Moo-(2) arş
45.52. Mowo-
45.53. O- yul
45.54. Oüo-(1)
45.55. Oüo-(2) yul. Üoüo- gyu
45.56. Oxo-
46. Liste: Diğer yapım ekleri »»
46.1. -aşe
46.2. -bura ~ -buri
46.3. -an-
46.4. -oba ~ -loba ~ -noba
46.5. -ona ~ -lona
46.6. -oni
46.7. -puna
46.8. -pxe
46.9. -uri
46.10. -yari
46.11. u + isim + -eli
46.12. -sa
47. Fonetik: Lazca fonemler - 1 »»
  47.1. Vuayel  
  47.2. Konson  
47. Fonetik: Lazca fonemler - 2 »»
47. Fonetik: Lazca fonemler - 3 »»
48. İki Boyutlu fiil çekim tabloları - 1 »»
48.1. Kök öneki Ø-
48.2. Ôricici “i-”(1)
48. İki Boyutlu fiil çekim tabloları - 2 »»
48.3. Ôricici“i-”
48.4. Ôricici“i-/u-”
48.5. Ôricici“o-”
48.6.

Ôricici“a-”


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.