FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Fiil başları -1- / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

45-1

fiil başları

45.  Liste: Fiil Başları(ôriverbi)

Bu çalışmada tüm Lazca diyalektlere bakılarak 51 çeşit fiil başı keşfedilmiştir. Bazı fiil başları çok sayıda fiil ve fiilimsilerine eklenebilirken, bazılarının kullanımı oldukça kısıtlıdır.

Fiil başları fiillerin tüm olumlu ve olumsuz biçimlerine eklenebilmektedir.

Bazı Fiil başları arkasına gelen kök önekine göre biçimini değiştirmektedir. Bu bölümde Fiil başlarının temel biçimini göstermek amacı ile Fiil-isimler madde başı olarak gösterilmiştir.

45.1. AMA- Dışarıda başlayan bir eylemin yatay düzlemde hareket ederek kapalı iç mekana yöneldiğini ve içeride bittiğini belirtir.

Değişkenleri
am-: “i, o, u” önünde
amv-: “a” önünde

amağmalu ~ amağu: (cansız varlığı) içeri götürmek
amaüriyinu: içeriye bağırmak
amanöoru: içeriye doğru delmek
amaşüvalu ~ amaşüu: içeri yollamak
amayonu ~ amaonu ~ amaqonu: (canlı varlıkları) içeri götürmek
amolva ~ amaxtimu: girmek

45.2. CE- gyu. GE- yul. ğ GE-.

45.3. CELA- gyu. GELA- yul. GİLA- çxa. ğ GELA-

45.4. ÖEÜO- atn. CEÜO- arş. fur. EÜO-(1) fur. arş. Arka, ardından, peşinden anlamı verir.

değişkenleri
öeü-: “i, o, u” önünde
öeüe-: “vi, vu, mi, gi” önünde

ceüo-'nun değişkenleri
ceü-: “i, u” önünde
ceüv-: yöreye göre “a, o” önünde
ceüe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

eüo-'nun değişkenleri
eü-: “i, u” önünde
eüv-: yöreye göre “a, o” önünde
eüe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

öeüobgaru ~ ceüogbaru ~ eüobgaru: arkasından ağlamak
öeüoöordu ceüoöordu ~ eüoöordu: arkasından yırtılmak
öeüoméxvalu ~ ceüoméxu ~ eüoméxu: arkasına, arkasından eklemek
öeüonöuşu ~ ceüonöuşu ~ eüonöuşu: peşinden yetişmek
öeüosüudu ~ ceüosüudu ~ eüosüudu: arta kalmak, ardında kalmak
öeüosvaru ~ ceüosvaru ~ eüosvaru: arkasına, ardına dizmek

45.5. ÖÜA gyu. CEŞÜA arş., GEŞA- yul. ğ GEŞA-

45.6. DO-(1) “Yere doğru” anlamı verir. [Mamtinoba “do-” ile karşılaştırınız. bkz. 34.2.]

Değişkenleri
d-: “i, o, u” önünde
dv-: “a” önünde
de-: Atina'da, “vi, vu, mi, gi” önünde

dobğalu ~ dobğu yere dökmek
dodvalu ~ dodu yere koymak
docinu gyu. yatmak
dorgalu ~ dorgu dikmek (bitki)

45.7. DO-(2) Anlamı yalındır. [Mamtinoba “do-” ile karıştırmayınız. bkz. 34.2]

Değişkenleri
d-: “i, o, u” önünde
dv-: “a” önünde
de-: Atina'da, “vi, vu, mi, gi” önünde

doöiru:lazım olmak
doguru: öğrenmek
donöinu ~ doöüinu: yorulmak

45.8. DOLO- Eylemin dar ve dikine derinliği olan iç mekana yöneldiğini ifade eder. Çoğu durumda derinlik anlamı katar.

Değişkenleri
dol-: “i, o, u” önünde
dolv-: “a” önünde
dele-: Atina'da, “vi, vu, mi, gi” önünde
del-: Atina'da, “i, u” önünde

dolobğalu ~ dolobğu: (katı nesneyi) dikine derinliği olan bir yerin içine dökmek
dolocinu gyu. dikine derinliği olan bir yerin içine yatmak (yatırmak).
doloövalu ~ doloöu: dikine derinliği olan bir yerin içinde yakmak.
dolodginu dikine derinliği olan bir yerin içinde durmak.
dolodvalu ~ dolodu dikine derinliği olan bir yerin içine koymak.
dololva ~ doloxtimu dikine derinliği olan bir yerin içine girmek.
dologurgulu derin bir uğultu ile gök gürlemek

45.9. E- gyu. viw. ark. YE- xop., çxa. Altta başlayan bir eylemin dik bir doğrultu ile üste doğru yöneldiğini ve üstte bittiğini belirtir.

Değişkeni
ey-: vuayel önünde

eöirdu alttan üste doğru çekip koparmak.
edanâu alttan üste doğru kaldırmak; yükseltmek.
eğmalu ~ eğu: alttan üste doğru çıkarmak.
exiru ~ ezdu: dik doğrultuda havaya kaldırmak
eyolva ~ elva ~ eolva ~ extimu: alttan üste doğru (dik doğrultuda) çıkmak
eüanu alttan üste doğru (dik doğrultuda) atmak
eüaôinu alttan üste doğru atlamak

45.10.    EÜO-(1) Yapılmış veya yapılmakta olan bir eyleme bağlı olarak (peşi sıra, ardı sıra) yapılan başka bir eylemi ifade eder.

Değişkenleri
eü-: “i, u” önünde
eüv-: yöreye göre “a, o” önünde
eüe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

eüobarbalu peşi sıra mırıldanmak, mırıldanarak dolaşmak.
eüordinu peşi sıra büyütmek.
eüokosu peşi sıra süpürmek (bir iş yaparken aynı zamanda süpürmek).
eüodgitinu birileri yürürken isteyerek geride durmak, geride kalmak.
eüoüoru birşeyin peşine, arkasına bağlamak.
eüomşaru bir şeyi arkadan itmek.

45.11.    EÜO-(2) Var olan bir şeyin içine sonradan ekleme yapıldığını anlatır.

Değişkenleri
eü-: “i, u” önünde
eüv-: yöreye göre “a, o” önünde
eüe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

eüobalu ~ eüobu var olan bir sıvının içine sıvı eklemek.
eüobazgu bir şeyin içine basmak.
eüoöinaxu ezilmiş birşeyin içine yeni eklemede bulunarak ezmek.
eüodvalu ~ eüodu var olanın içine bir şeyi koymak.
eüoxedu oturanların arasına sonradan oturmak

45.12.    EÜO-(3) “Dik doğrultu ile yukarıya doğru” yönelme anlamı katar.

Değişkenleri
eü-: “i, u” önünde
eüv-: yöreye göre “a, o” önünde
eüe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

eüowelimu dik doğrultu ile yukarıya doğru bakmak
eüozdalu dik bir doğrultuda yukarıya doğru kaldırmak

45.13.    ELA-(1) gyu. yul. İLA-(1) çxa. Aşağıda başlayan bir eylemin çok dik olmayan bir eğimde yukarıya doğru yöneldiğini belirtir. Eylemin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki yer meyillidir.

Değişkenleri
el-: “i, o, u” önünde
elv-: “a” önünde
ele-: “vi, bi, vu, bu, va, ba, mi, gi” önünde
elo-: Atina'da bazen, “ma, va” önünde “ele-”nin değişkeni olarak gözlemlenmektedir.

elabaru aşağıdan yukarıya doğru rüzgar esmek.
elayoxu ~ elaoxu ~ elacoxu aşağıdan yukarıya doğru seslenmek, çağırmak.
elolva ~ elaxtimu aşağıdan yukarıya doğru çıkmak.
elayonu ~ elaonu ~ elaqonu aşağıdan yukarıya doğru götürmek (canlı)
elawelimu ~ elawomilu ~ elaomilu aşağıdan yukarıya doğru bakmak.

45.14.    ELA-(2) viw. ark. İLA-(2) çxa. “Kenar, yan, kenar taraf, yan taraf” anlamlarını verir.

Değişkenleri
el-: “i, o, u” önünde
elv-: “a” önünde
ele-: “vi, bi, vu, bu, va, ba, mi, gi” önünde
elo-: Atina'da bazen, “ma, va” önünde “ele-”nin değişkeni olarak gözlemlenmektedir.

elaçvalu ~ elaéu bir kenarını açmak.
eladvalu ~ eladu bir kenara koymak
elaöirdu ~ elaöüidu kenarını yırtmak,kenarından yırtmak.
elaşüoru ~ elaöüoru kenarını biçmek, kenarından biçmek.
elaöopu bir kenarda yakalamak.
eladgalu ~ eladgu bir kenara ya da bir şeyin yanına koymak.
elaxedu bir kenara, yana ya da yanına oturmak.

45.15.    ÜA-(1) gyu. EŞA-(1) yul. İŞA-(1) çxa. “Dikine derinliği olan kapalı mekandan yukarıya doğru” anlamı verir.

Değişkenleri
ü-: “i, o, u” önünde
üv-: “a” önünde
üe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

eşa-' değişkenleri
eş-: “a, i, o, u” önünde
eşe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

üatoru dikine derinliği olan kapalı mekandan yukarıya doğru çekmek.
üayoxu ~üaoxu ~ eşacoxu dikine derinliği olan kapalı mekandan yukarıya çağırmak
üolva ~ eşaxtimu dikine derinliği olan kapalı mekandan yukarı çıkmak.
üancğonu ~ eşancğonu dikine derinliği olan kapalı mekandan yukarıya (cansız varlığı) göndermek
üapinu ~ eşapinu: dikine derinliği olan kapalı mekandan yukarıya doğru gütmek
üayonu ~üaonu ~ eşayonu ~ eşaqonu dikine derinliği olan kapalı mekandan yukarıya doğru (canlı varlığı) götürmek
üawelimu ~üawomilu ~ eşaomilu: dikine derinliği olan kapalı mekandan yukarıya doğru bakmak

45.16.    ÜA-(2) gyu. EŞA-(2) yul. İŞA-(2) çxa. Bir şeyin arasından dikine gelişen hareketi anlatır.

üa-' değişkenleri
ü-: “i, o, u” önünde
üv-: “a” önünde
üe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

eşa-' değişkenleri
eş-: “a, i, o, u” önünde
eşe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

üabğalu ~ üabğu ~ eşabğalu araya (katı) dökmek
üacinu ~ eşacinu araya yatmak, araya yatırmak
üaöirdu ~ eşaöüidu arasını yırtmak; arasından yırtmak; arasını yırtmak
üadgalu ~üadgu ~ eşadgalu araya koymak
üaüodu ~ eşaüodu araya bölme koymak, araya birşeyi inşa etmek
üaüvatu ~ eşaüvatu arayı kesmek; arasını kesmek; aradan kesmek

45.17. EXO- çok az sayıda fiilde kullanılmaktadır.

exondvalu atn. sorumluluk almak.

45.18. EYO- atn. EO arş. Altta başlayan bir eylemin üstteki yüzeye yönelişini ve bu zeminin üzerinde bitişini ifade eder.

eyobğalu ~ eobğu (sayılamayan) üstüne dökmek
eyocinu ~ eocinu üzerine yatmak
eyoçvalu ~ eoéu üstünü açmak
eyodgalu ~ eodgu üstüne koymak
eyoxedu ~ eoxedu üstüne oturmak
eyorçalu ~ eorçalu üzerine sermek

45.19.    EWO- Eylemin birşeyin altında, dibinde, altı ya da dip tarafında yapıldığını belirtir.

Değişkenleri
ew-: “i, o, u” önünde
ewv-: “a” önünde
ewe-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi, (ma)” önünde

ewobalu ~ ewobu altına dökmek.
ewobaru alttan esmek, altına doğru esmek
ewobğalu ~ ewobğu altına (katı) dökmek
ewoöadu ~ ewoöüadu altına çakmak; altından çakmak
ewoöinaxu altında ezmek; altında ezilmek
ewodvalu ~ ewodu altına koymak
ewoğuru altında ölmek
ewoxedu altına oturmak

45.20.    GAMA- “Yatay derinliği olan kapalı iç mekandan dışarıya” yönelme anlamı verir.

Değişkenleri
gam-: “i, o, u” önünde
gam(v)-: “a” önünde

gamolva ~ gamaxtimu çıkmak
gamaçamu satmak
gamaçodinu tamamen boşaltmak
gamafûilu dışa doğru çekerek yolmak
gamağmalu ~ gamağu dışarı (cansız bir varlığı) çıkarmak

45.21.    GE- yul. CE- gyu. Üstte başlayan bir eylemin dik bir doğrultu çizerek aşağıya doğru yöneldiğini ve alttaki düzlemde sona erdiğini belirtir.

ge-'nin değişkenleri
gy-: “a, o, u” önünde
g-: “i” önünde

ce-'nin değişkenleri
c-: vuayel önünde

gebalu ~ cebu ~ cebalu üstten aşağıya dökmek; üstten aşağıya dökmek dökülmek.
gebaâgu ~ cebazgu üstten aşağıya basmak
gebğalu ~ cebğu ~ cebğalu üstten aşağıya dökmek (sayılamayan)
geöadu ~ ceöadu üstten aşağıya çakmak
gexedu ~ cexedu üzerine oturmak. néxenis kogexedu: ata bindi.
gextimu ~ celva aşağı inmek. ncaşen kogextu: ağaçtan indi.

45.22.    GELA- yul. CELA- gyu. GİLA- çxa. Yukarıda başlayan bir eylemin yumuşak (dik olmayan) bir eğilim çizerek aşağıya doğru yöneldiğini belirtir. Eylemin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki yer meyillidir. Ancak eylem herhangi bir noktada bitebilir.

Değişkenleri
gel-: “i, o, u” önünde
gele-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

cela-'nın değişkenleri
cel-: “i, o, u” önünde
cele-: “vi, bi, vu, bu, mi, gi” önünde

gelabalu ~ celabalu Aşağıya (sıvıyı) dökmek. Xes ari gelubams: eline su döküyor
gelabaru ~ celabaru Aşağıya doğru esmek. ixi gelabars. Rüzgâr aşağıya doğru esiyor. ixi gelabars.
gelabğalu ~ celabğu ~ celabğalu belli bir eğim üzerinde bulunan bir yere dökmek.
geladvalu ~ celadu ~ celadvalu belli bir eğim üzerinde bulunan bir yere koymak.
gelağaru ~ celağaru Aşağıya doğru belli bir eğimle çizmek. üodas noşkerite gelağaru: duvara kömürle aşağıya doğru çizdi.
gelağmalu ~ celağu ~ celağmalu Eğimli zeminde yukarıdan aşağıya doğru indirmek
gelasûulinu ~ celasûulinu Eğimli zeminde yukarıdan aşağıya doğru kaydırmak; Eğimli zeminde yukarıdan aşağıya doğru kaymak
gelaomilu ~ celawomilu ~ celawelimu Eğimli zeminde yukarıdan aşağıya doğru bakmak. Tiwale gelaerûu: aşağıya doğru bakıyordu.

45.23.    GEŞA- yul. ÖÜA- atn. CEŞÜA- arş. Herhangi bir zemin üzerinde bulunan bir şeyin, orta yerine, odak noktasına, merkezine yönelmeyi anlatır. Eylemin başlangıcı ve doğrultusu belli değildir. Asıl belirtilen eylemin bittiği noktadır.

geşabğalu ~ ceşüabğu ~ öüabğalu Ortasına dökmek
geşadginu ~ ceşüadginu ~ öüadginu ortasında ayakta durdurmak
geşaxaçku ~ ceşüaxaşüu ~ öüaxaşüu Ortasına ekmek
geşolu ~ ceşüalu ~ öüavelu ortasına düşmek
öüabalu atn. birşeyin merkezine, tam orta yerine (sıvıyı) dökmek

45.24.    GO-(1) “Etraf, etraflıca, ayrıntısıyla, çevre, çepeçevre, her taraf” anlamlarını verir.

Değişkenler
g-: “o, u” önünde
gv-: “a” önünde

gobğalu ~ gobğu çevresine dökmek
gobgaru bir şeyin çevresinde ağlamak
godgalu ~ godgu bir nesneyi bir şeyin etrafına koymak
gognapu ~ gognu etraflıca anlatmak
goûaxu ~ goûûaxu etrafını kırmak
goxedu etrafına oturmak
golva ~ goxtimu etrafı gezmek, dolaşmak

45.25.    GO-(2) “Çarçabuk (alelacele)” anlamlarını yükler.

Değişkenler
g-: “o, u” önünde
gv-: “a” önünde

gobğalu ~ gobğu alelacele tıraş etmek
gowilu alelacele toplamak
goçodu çarçabuk tükenmek

45.26.    GOLA-(1)[1] Eylemin yatay düzlemde gerçekleştiğini ya da eylemin yatay hareketini belirtir.

Değişkenleri
gol-: “i, o, u” önünde
golv-: “a” önünde
golo-: “vi, bi, vu, bu, va, ba, mi, gi” önünde

golacinu yatay zeminde yatmak; yatay zeminde yatırmak
goladvalu ~ goladu yatay bir zemine enlemesine koymak (raf, oturacak vs.).
golaxedu yatay zeminde oturmak
golaöirdu ~ golaöüidu enlemesine yırtmak

45.27.    GOLA-(2) Konuşan kişiden uzaklaşan hareketi anlatır.

Değişkenleri
gol-: “i, o, u” önünde
golv-: “a” önünde
golo-: “vi, bi, vu, bu, va, ba, mi, gi” önünde

golağmalu ~ golağu (cansız varlığı) öteye götürmek, öteye taşımak
gololva ~ golaxtimu öteye geçmek; öteye doğru gitmek
golayonu ~ golaonu ~ golaqonu (canlıyı) öteye götürmek
golaüaôinu öteye doğru koşmak; öteye doğru koşarak geçmek

45.28.    GOŞA- yul. ÜÜA- gyu. “Birşeylerin arasını, arasına ya da arasında” anlamlarını verir.

goşaöüadu ~ üüaöadu araya çakmak
goşaöüomu ~ üüüomu arasını ya da arasından yemek
goşadgalu ~ üüadgu ~ üüadgalu arasına koymak; arasına yerleştirmek
goşağmalu ~ üüağu ~ üüağmalu seçmek
goşaxedu ~ üüaxedu araya oturmak
goşaüodu ~ üüaüodu araya inşa etmek.
goşanûalu ~ üüanûalu araya katılmak; araya katmak; araya karışmak
goşaûaxu ~ üüaûaxu arayı kırmak; arasını kırmak

45.29.    GOYO- atn., GOO- arş. Üstte başlayan bir eylemin aşağıda bulunan bir nesnenin üzerine yönelmesini ve nesnenin üzerinde son bulmasını ifade eder.

Değişkenleri
goy-: vuayel önünde

goyodgalu ~ goodgu üzerine koymak.
goyoxedu ~ gooxedu üzerine oturmak.
goyolva ~ goolva üzerinden geçmek.
goyorçalu ~ goorçalu üzerine sermek.
goyoûaxu ~ gooûûaxu üstüne kırmak.

45.30.    GOWO-(1) yul. arş. ÜOWO-(1) atn. “Ön, ön taraf, ön kısım” anlamlarını verir.

Değişkenleri
gowv-: ancak Çamlıhemşin ve Ardeşen'de yöreye göre “o” önünde

gowaûüoçu ~ gowvoûûoçu ~ üowoûoçu önüne atmak.
gowaxedu ~ gowvoxedu ~ üowoxedu önüne oturmak.
gowodgalu ~ gowvodu ~ üowodgalu önüne koymak.
gowokosu ~ gowvokosu ~ üowokosu ön tarafını süpürmek.
gowotoru ~ gowvotoru ~ üowotoru önünden çekip almak.

devamı»     45-2»


[1] Çxala'da “GULA-” “GULA-“ in Çxala


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.